પ્રિન્ટ કરો Print this | Share this

જન સેવા કેન્દ્ર, રાજકોટ

જિલ્લા કલેકટર ઓફીસ
શ્રોફ રોડ, સદર,
રાજકોટ,
ગુજરાત - ૩૬૦૦૦૧

૧૦:૩૦ A.M થી ૬:૧૦ P.M
+૯૧ ૨૮૧ ૨૪૪૭૭૬૦-૬૪

હોલિડે કેલેન્ડર

રજાઓ અને બિન કામદાર શનિવાર