પ્રિન્ટ કરો Print this | Share this

જન સેવા કેન્દ્ર, રાજકોટ

જિલ્લા કલેકટર ઓફીસ
શ્રોફ રોડ, સદર,
રાજકોટ,
ગુજરાત - ૩૬૦૦૦૧

૮:૩૦ A.M થી ૫:૩૦ P.M
+૯૧ ૨૮૧ ૨૪૭૩૯૦૦

હોલિડે કેલેન્ડર

રજાઓ અને બિન કામદાર શનિવાર